Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Walne Zebranie Członków LGD Dobra Widawa

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia

 

Walne Zebranie Członków

                          § 21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na pisemne żądanie skierowane do Zarządu przez Komisję Rewizyjną lub Radę,
 3. na pisemne żądanie skierowane do Zarządu przez 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 21 dni od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 2. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie może skutecznie obradować i podejmować uchwały zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu członków uprawnionych do głosowania.
 4. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi, członkowie zespołów roboczych oraz zaproszeni przez Zarząd i Radę goście.

 

§ 22

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia.
 2. Wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
 3. Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego.
 4. Uchwalanie zmian Statutu.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.
 6. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.
 7. Uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków i Statutu.
 8. Zatwierdzanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanego przez Zarząd w        zakresie   celów i misji.
 9. Nadawanie honorowego członkostwa, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 11. Ustalenie wysokości składek członkowskich dla poszczególnych członków.
 12. Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych dla kompetencji innych organów.
 13. Uchwalanie Regulaminu Pracy Rady.
 1. Wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności.
 2. Udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi.
 3. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, za wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru operacji przez Radę.

§ 23

 

 1. Walne Zebranie Członków wyraża swoje stanowisko w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
 2. Głosowanie przeprowadza się jawnie. Głosowanie może być tajne na wniosek zgłoszony przez członka, jeżeli Walne Zebranie tak postanowi.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wymaga 2/3 głosów obecnych na Zebraniu członków uprawnionych do głosowania.
 4. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.
 5. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.
 6. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków nie może być członek Komisji Rewizyjnej.